Tuesday, September 13, 2011

INTERAKSI 7 - KAEDAH PENILAIAN BAHASA (PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN DAN SOAL JAWAB)

KAEDAH PENILAIAN BAHASA


1.    Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
2.    Penilaian Melalui Soal Jawab

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN
*      Dikenali juga sebagai perjanjian pembelajaran kontrak yang dibuat antara guru dan pelajar.
*      Persetujuan / kontrak antara guru dengan murid (individu / kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.
*      Ia meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugas berkenaan iaitu ;
 • Bentuk akhir tugasan dihasilkan - tahap manakah tugasan itu perlu disiapkan.
 • Bagaimana tugasan itu akan dilaksanakan - adakah secara individu / kumpulan.
 • Jika berkumpulan, bagaimanakah input yang diharapkan dari setiap individu yang terlibat.
 • Berapa lama dan bilakah tugasan tersebut perlu disiapkan.
 • Konsikuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak tersebut.
*      Kontrak biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat/kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
*      Fungsi kontrak pembelajaran
 • Pelajar mengenalpasti dan merekod.
 • Menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.
 • Mengenalpasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.
 • Menetapkan jangka masa pelaksanaan untuk penghasilannya.
 • Menentukan bagaimana dan pada tahap mana pencapaian matlamat pembelajaran / tugasan akan dinilai.
 • Membantu pelajar membuat refleksi bukan sahaja pada akhir tugasan tetapi juga pada sepanjang proses kerjayanya iaitu dari awal hingga hasil terakhir.
*       Konsep
Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. 
Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :- 
• Bentuk akhir tugasan dihasilkan 
• Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 
• Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 
• Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 
• Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak
Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syarat-syarat atau kriteria yang disenaraikan.

*      Fungsi kontrak pembelajaran

Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar :- 
• mengenal pasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri
• kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya
• bukti menunjukkan objektif tercapai
• bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai
• Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri
• Menghasilkan kerja yang terancang
• Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses kerjanya 

*      BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ? 
Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara, antaranya:-
1. Penilaian objektif tugasan
• Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya   ATAU
• Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU
• Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru
2. Hasil Pembelajaran
• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dll)
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru 
3. Penilaian
• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU
• Gurum menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU
• Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU
• Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya.

*      Format / bentuk kontrak
Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Kontrak boleh dibuat secara formal, dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal,tetapi terancang dan jelas.
PERINGATAN:
Dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat.


PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB

*      Ia membawa maksud seorang guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal 
jawab yang dilaksanakan di dalam kelas.
*      Sesi soal jawab yang dilaksanakan selepas sesuatu sesi pengajaran dan 
pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kefahaman murid 
tentang pelajaran yang telah diajar.
*      Melalui soal jawab juga membolehkan guru mengetahui kelemahan murid dalam 
sesuatu topik / tajuk pelajaran.
*      Kemudian, guru akan mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut.
*      Melalui aktiviti soal jawab, guru dapat mengetahui sama ada muridnya dapat mengetahui setiap topik yang guru tersebut ajarkan.
*      Tujuan : agar murid memeahami serta mengikujti segala topik yang sedang diajarkan oleh guru.

No comments:

Post a Comment